Политика по качеството

Ръководството на ИВЕРЕСТ ЕООД, в лицето на Управителя декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в Организацията.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Ние, в ИВЕРЕСТ ЕООД, чрез прилагане на тази наша политика и чрез спазване на изискванията на фирмената система за управление на качеството (СУК), се ангажираме за винаги точно постигане на изискванията на нашите клиенти и за неотклонно спазване на приложимите за дейността ни изисквания на нормативни актове.

За всеки от нас „качество“ трябва да означава:

 • да вникваме в замисъла и идеите на клиентите си, за да разберем добре изискванията им;
 • да създадем уникални и адекватни софтуерни решения за всеки един клиент;
 • да дефинираме проекти за софтуерни продукти с добре планирани етапи на изпълнение;
 • да създадем софтуерен продукт, който реализира идеите и помага на бизнеса на клиента;
 • продуктът ни да бъде надежден, сигурен, защитен и на съвременно за бранша равнище;
 • всичко това да става в рамките на уговорен бюджет и в изискваните от клиентите срокове.

За да постигнем това качество ние ще поддържаме винаги процесите на СУК в съответствие с изискванията на стандартa ISO 9001 и с отчитане на известните в бранша добри практики.

Ангажираме се всеки от нас да мисли, да предлага и да участва в действия и проекти, с които непрекъснато да се подобрява ефикасността на СУК. Основна и най-важна мярка за ефикасност на СУК считаме степента на постигнатата удовлетвореност на клиентите ни.

Изискваме тази наша политика да бъде позната и много добре разбрана от всеки, който работи в ИВЕРЕСТ, за ИВЕРЕСТ или от името на ИВЕРЕСТ и това разбиране да се реализира ежедневно в решенията и в практическите действия на всеки от нас.

Най-важният ресурс за успеха ни са добрата воля, силите и способностите на всеки от нас!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Във връзка с прилагане на политиката по качеството, поддържане и подобряване на СУК

Декларирам

 • ангажираност за въвеждане, поддържане и подобряване на СУК
 • навременно осигуряване с необходимите за СУК ресурси
 • взискателност към всеки за прилагане на политиката и изскванията на СУК
 • лично участие в периодични прегледи на състоянието на СУК
 • разработване и прилагане на подходящи управленски решения в полза на СУК

юли 2015 г.
Управител,
Боян Кръстев